Statut BOSSM

STATUT/REGULAMIN

Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży (BOSSM)

1

 1. Biathlonowy Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży, zwany dalej „Ośrodkiem” (w skrócie BOSSM) jest ogólnopolskim ośrodkiem szkoleniowym dla młodzieży uzdolnionej sportowo, powołanym przez Polski Związek Biathlonu zgodnie z założeniami organizacyjnymi i finansowymi zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 2. Ośrodek został powołany przy porozumieniu z samorządem Gminy Czarny Bór.

2

 1. Terenem działania BOSSM są obiekty sportowe UKN ,,Melafir” Czarny Bór
 2. Główne zasady finansowania zawiera dokument wg projektu PZBiath. i zawartego porozumienia MSiT z PZBiath.
 3. Dodatkowe środki finansowe Ośrodek może otrzymywać od Polskiego Związku Biathlonu, woj. dolnośląskiego, Gminy Czarny Bór, oraz według ustaleń z MSiT- rodziców/opiekunów uczniów/zawodników.

3

 1. Celem BOSSM jest umożliwienie uzdolnionej sportowo młodzieży rozwoju sportowego.
 2. BOSSM realizuje program szkolenia zatwierdzony przez PZBiath. stanowiący wieloletni program szkolenia BOSSM.
 3. Bezpośredni nadzór nad realizacją Programu przez BOSSM sprawują wyznaczeni przez PZBiath. Trenerzy oraz Koordynator.

4

 1. Szkoleniem w BOSSM mogą być objęci zawodnicy, którzy:
  1. Spełnili kryteria naboru;
  2. Zostali zatwierdzeni przez PZBiath.
  3. Legitymują się minimum II klasą sportową;
  4. Posiadają aktualne badania lekarskie;
  5. do 23 r.ż.

5

 1. Zawodnik BOSSM otrzymuje podstawowy sprzęt sportowy na czas szkolenia w Ośrodku i musi w nim występować we wszystkich zajęciach szkoleniowych.
 2. Odstępstwa od zasady wymagają zgody trenera i trenera koordynatora.

6

 1. Zawodnicy Ośrodka  realizują program szkolenia biathlonowego wg  wytycznych PZBiath.  z modyfikacjami jak dla warunków Ośrodka, głownie bazowych /modyfikacje wg opracowania trenera (-ów) z trenerem koordynatorem.
 1. Zawodnik może być zwalniany z zajęć szkoleniowych Ośrodka tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego /w przypadku kontuzji honorowane będzie zwolnienie po konsultacji u lekarza specjalisty z Przychodni sportowej lub po wizycie u lekarza specjalisty opiekującego się zawodnikami Ośrodka.
 2. Unikanie zajęć, brak zaangażowania skutkować będzie postawieniem wniosku o zmniejszenie dofinansowania, a w dalszej części o usunięciu z Ośrodka.

7

 1. Okresowa ocena zawodników Ośrodka jest wystawiana na podstawie oceny poziomu sportowego, postawy w Ośrodku.
 2. Oceny dokonują trener(-rzy) wraz z Koordynatorem.

8

 

 1. Regulamin będzie stanowił załącznik do umów podpisanych przez PZBiath. z uczestnikami Programu. Regulamin może być w każdej chwili zmieniany uchwałą Zarządu lub Prezydium PZBiath.. Każda, ewentualna zmiana wchodzi w życie i staje się obowiązująca dla uczestników Programu z dniem opublikowania aktualnej wersji Regulaminu na witrynie internetowej PZBiath.
 2. W każdym momencie, PZBiath. ma prawo do odstąpienia od przygotowania i realizacji Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje PZBiath. Wszelkie wątpliwości powstałe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzyga PZBiath.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Zarządu lub Prezydium Zarządu PZBiath.
 5. Regulamin zatwierdzono uchwałą Prezydium Zarządu PZBiath nr Z-5/4/2015 z dnia 05.02.2015 roku

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

generic viagra uk next day delivery order lasix online cheap